Фрог нюз: Държавният резерв разпродал преди месец на безценица животоспасяваща апаратура

в България

Същите апарати, сред които има и такива за обдишване, са особено нужни към днешна дата, за реанимационните екипи, които се готвят да посрещнат вълната от заразени с опасния вирус хора. Вижте скандалните разкрития и анализът, който направи Румяна Ченалова за Фрог нюз, допълнени с информация от други наши източници и проверка на публична информация.

Какво е разпродадено от Държавния резерв

Държавна агенция „Държавен резерв и военновремени запаси“  разпродава апаратура, лекарства и консумативи на няколко пъти в средата на февруари. На 14 и 18.02.2020 г. на страницата на Държавния резерв са публикувани обяви  за продажба на медицински стоки, които се продават чрез посредничеството на лицензирани стокови борси. Самите обява в сайта липсва, но се виждат подробните списък със стоки, единичните им цени, бройките и от кой регионален резерв се изтеглят.

Единият от списъците е фрапиращо скандален. В него в  1105 позиции се откриват много медицинска апаратура и консумативи, от които на фона на пандемията никой трезвомислещ човек не би допусвал да се лиши. Някои от тях представляват така необходимите в съществуващата пандемична обстановка  апарати за белодробна вентилация и изкуствено дишане. Обявените цени са смешни, а действията по продажбата – необосновани и дори престъпни.

Списъците може да видите ТУК и ТУК.

Другият списък, от по-рано, съдържа 26 позиции на различни лекарства. Сред тях има и такива, които всеки, преболедувал някога грип знае, че се потребяват точно в сезона на гриповете.

Как се случват сделките на Софийската стокова борса

За да се осъществят продажби на стоки от Държавния резерв той сключва договор за определен срок с брокери. В момента те са двама души – Кристиян Фърчев и Кристина Костадинова. Тези двама души имат правомощията да сключат сделките за запасите от Държавния резерв с други брокери, а не директно с клиенти, на стоковата борсата, обясни пред Фрог нюз борсов търговец. Решаваща дума както в цените, така и в избора на куповачи имат именно брокерите да държавния резерв, защото те представляват държавата по един или друг начин и съответно изпълняват разпорежданията, които са им дадени. Любопитното е че няма публично достъпен регистър на сделките. Това означава, че към момента не е ясно кой е купил животоспасяващото оборудване и огромните количества медицински материали. Сигурно е само едно – всеки „съвестен“ търговец би ги продал на държавата, но заради търсенето в световен мащаб цените му гарантират колосални печалби.

Законно ли е всичко това?

Законът за държавният резерв и военновременните запаси (ЗДРВЗ) ясно и недвусмислено разписва правилата относно дейността по планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране на държавните резерви и военновремени запаси.

Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.

Кризисни запаси по смисъла ЗДРВЗ са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв. Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.

Военновременните запаси представляват материални ресурси, определени с номенклатурен списък и предназначени да осигурят при положение на война или военно положение производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и на населението за период от време, определен от Министерския съвет с общия държавен военновременен план.

Държавните резерви и военновременните запаси се съхраняват в бази и складове на агенцията или от външни съхранители.Освобождаване на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган.

Освободените държавни резерви и военновременни запаси се продават от агенцията чрез търг на стоковите борси и тържищата по реда на конкретна Наредба*. Началните продажни цени при освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, независимо от условията и начина на реализирането им, се определят от агенцията на базата на действащите в момента пазарни цени. У нас упорито се говори, че ще закупуваме такава техника от Русия, пазарните цени там едва ли са сравними с тези, на които държавата продава животоспасяващата техника.

Продажбата на тези държавни резерви е изключително скандална, защото Законът за държавния резерв и Наредбата дават възможност само с едно решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган  да се предоставят се  безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, лечебни и здравни (хуманитарни и ветеринарни) заведения, домове за социални грижи и други ведомства на бюджетна издръжка, които не могат да извършват търговска дейност с тях.

Скандално е, че вместо да направи нещо такова на 28 февруари Министерството на отбраната съобщава, че държавата е отворила резерва заради КОВИД-19 и предприема спешни мерки за осигуряване на достатъчно количества дезинфектанти и предпазни средства срещу разпространението на коронавирус. „Правителството реши да деблокира спирт от държавния резерв, а 77 милиона лева от фонда за бедствия и аварии ще се използват средства за всички разходи по мерките за борба с коронавируса.“, гласи официалната информация.

Наредбата изрично регламентира, че при обявено бедствено положение по реда на глава пета от Закона за защита при бедствия** и постъпило във връзка с него мотивирано искане от централен или териториален орган на изпълнителната власт до председателя на агенцията той може също със заповед безвъзмездно да предостави освободени без възстановяване държавни резерви и военновременни запаси за преодоляване на последиците от кризисната ситуация.

Кой трябва да контролира и къде са националните ни стратегии

Контролът върху дейността на агенцията по управлението на държавни резерви и военновременни запаси се осъществява от Министерски съвет, председателят на агенцията, централните и териториалните органи на изпълнителната власт, министърът на отбраната, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието.

В частта „Кризисна ситуация“ на закона е описано, че такава възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития, а  „Бедствие“ е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението. Закона за защита при бедствия дефинира  понятието  „ природни явления“ като изброява редица случаи, включително масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер.

От така, макар и схематично изложен правен режим се вижда, че със закон са регулирани задълженията на МС за изготвяне разработването и изпълнение на редица стратегически документи за такива ситуации. Те са:

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия;

Националната програма за намаляване на риска от бедствия и годишните планове,

Националния план за защита при бедствия,

Съгласно чл.62 МС след 2011 г. е бил длъжен да въведе Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, да планира финансови средства за защита при бедствия, да създаде Съвет за намаляване на риска от бедствия.

Още в редакцията на Закона за защита от бедствия /чл.62а/ към 2016 г. е разписано задължение за министър-председателя на Република България с изрична заповед да създаде Национален щаб с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

Към националния щаб със заповед на ръководителя му се създава междуведомствена информационна група за извършване на информационна дейност. Въвежда се Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и определя с наредба условията и реда за функционирането и по предложение на министъра на вътрешните работи.

Очевидно, че нищо от това не е свършено.

Свършено е обаче друго – обявена е продажба на така необходими днес медицински апарати и консумативи, които можеше да се предадат безвъзмездно на здравните заведения, защото законът позволява и регламентира условията за това. Отговорност за това непростимо и престъпно поведение носи Министерски съвет и председателят на Агенцията. Може би Главният прокурор Иван Гешев трябва да провери Държавната агенция „Държавен резерв“. Там отдавна нещата са твърди съмнителни.

Изумително е, че в дните, когато се публикуват списъците вече  е известна в световен мащаб пандемията. Още през януари Китай поставя под карантина три големи градове. Редица държави още през януари евакуират свои дипломати и държавни служители, както и граждани. На 28.01.2020 г. председателството на Съвета на ЕС задейства механизма за реакция на политическо равнище при кризи в режим обмен на информация. На 7.02. 2020 г. беше проведена видеоконференция на високо равнище на държавите членки, Еврокомисията и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. На 13.02.2020 г. беше проведено извънредно заседание на Съвета по здравеопозване при ЕС  и изготвено заключение с препоръчани мерки относно COVID -19.

В тази обстановка нашата Държавна агенция „Държавен резерв и военновремени запаси“  обяви за продажба медицинска апаратура и консумативи, част от които жизнено важни в обстановката на световна пандемия, а това до момента не е направило впечатление на никого.

===

* Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2003 г.

** С тази глава се въвеждат изискванията на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита.

Източник: Фрог нюз

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Бултимес Инфо!

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар